پخش بهپارس در راستای تکمیل سبد محصولات بهداشتی اش محصولات بوسوم را به سبد محصولاتش اضافه کرد.