واژه 5s بیانگر پنج کلمه است که در انجام کارها در سازمان ، کارخانه و یا حتی در زندگی شخصی در منزل قابل اعمال میباشد.

ترجمه 5s در انگلیسی:

سوا کردن(sort)

سری کردن/دسته بندی کردن(or straighten set in order)

نظافت(shine or sweep)

استانداردسازی(standardize)

نگهداری/خود نظمی (sustain or self-discipline)5s زمانی که jit (تولید به هنگام) در تویوتا به کار گرفته شد بوجود آمد.اساس 5s این است که محیط کار نباید انباشته باشد.محیط شلوغ و کثیف بسیار دست و پا گیر است و همه انسانها دوست دارند که در یک محیط تمیز و مرتب و با اطمینان کافی کار بکنند.

5s منجر به تغییر فرهنگ میشود و در تمام سطوح سازمان و در وجود هر کسی که با آن سر و کار دارد ریشه دارد.

در نهایت باید به نکات کلیدی این مبحث توجه کنیم:

ارتباط:مردم باید بدانند که برای چه تلاش میکنند و چرا؟

آموزش:آنها باید مفاهیم و فنون واحد را را بفهمند.

پاداشها و تشخیص:مردم نیاز دارند که احساس کنند تلاشهای آنها شناخته شده هستند.

زمان:اگر ما میخواهیم 4 یا 5 دقیقه زمان صرف برداشتن تراشه از کف زمین و دور دستگاه کنیم باید مطمئن شویم که در این زمان اجازه یک همچین کاری را داریم.

ساختار:لازم است که مشخص کنیم آنچه که انجام میشود توسط چه کسی باید انجام شود و تضمین کنیم که جدول زمانی به روز و واضح باشد.