علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را                            که به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما را

 

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین                             به علی شناختم به خدا قسم خدا را

 

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند                                  چو علی گرفته باشد سر چشمه‌ی بقا را

 

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ                          به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

 

برو ای گدای مسکین در خانه‌ی علی زن                             که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

 

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من                             چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

 

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب                                 که علم کند به عالم شهدای کربلا را

 

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان                             چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

 

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت                                  متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

 

شهادت حضرت امیرالمومنین حیدر تسلیت باد

حجت اله محقق مدیرعامل شرکت بهپارس