انتشار قسمت دوم بسته موفقیت در فروش

عواملی که برای فروش به آنها نیاز دارید ؟

تقسیم بندی روز یک فروشنده ؟

ارزشمند ترین دارایی یک فروشنده ؟