درآمد شرکت از چه منابعی تامین می شود ؟


مهارت های فروش موفق

  • ایجاد حس اعتماغد در خریدار

  •  پاک کردن بزرگترین مانع فروش (ترس از نه شنیدن )

  •  فراهم کردن بهترین شرایط ممکن برای تصمیم گری مشتری