در روز پنجشنبه مورخ سوم خردادماه کلاس آموزشی با موضوع تخصصی فنون مذاکره در بازاریابی در جهت افزایش اطلاعات بازاریاب های پخش بهپارس برگزار شد، در این مراسم شماره هیجدهم گاهنامه خواندنی ها نیز منتشر شد