شماره شانزدهم گاهنامه خواندنی ها با اعتراضات مشتریان منتشر شد