در روز پنجشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه کلاس آموزشی با موضوع تخصصی بررسی اعتراضات مشتریان در جهت افزایش اطلاعات بازاریاب های پخش بهپارس برگزار شد، در این مراسم شماره هجدهم گاهنامه خواندنی ها نیز منتشر شد