شماره شانزدهم گاهنامه خواندنی ها با موضوع برنامه ریزی و هدفگذاری  منتشر شد