اولین جلسه آموزشی پخش بهپارس در سال 97 با موضوع هدف گذاری و برنامه ریزی برگزار شد
در این جلسه که با حضور اکثریت بازاریاب ها برگزار شد ، بعد از توضیحات آقای محقق، مدیریت مجموعه درباره این موضوع حساس و ارائه ی فیلم های آموزشی دوستان بازاریاب به گفتگو در مورد تجربیات گذشته پرداختند
ضمنا در این جلسه شماره شانزدهم گاهنامه بهپارس با موضوع هدف گذاری و برنامه ریزی منتشر شد