گاهنامه سیزدهم خواندنی ها با موضوع متدها و اصول بازار یابی و فروش همزمان با جلسه آموزشی برای تعدادی ازبازاریاب های پخش بهپارس برگزار شد

در این جلسه تعدادی از بازاریاب ها به بیان تجربه ها ی خود در دوران فروش و بازاریابی پرداختند