در روز پنجشنبه مورخ دوازدهم ام بهمن ماه کلاس آموزشی با موضوع تخصصی زبان بدن در جهت افزایش اطلاعات بازاریاب های پخش بهپارس و افزایش فروش برگزار شد که در این جلسه شماره دوازدهم گاهنامه خواندنی ها با موضوع تخصصی زبان بدن منتشر شد.