شماره یازدهم گاهنامه خواندنی ها در مورد شوینده ها منتشر شد