شماره دهم گاهنامه خواندنی ها با موضوع تخصصی شکلات، تافی و آبنبات همراه با جلسه آموزشی بازاریاب ها منتشر شد.