شماره نهم گاهنامه خواندنی ها با موضوع دستمال کاغذی  منتشر شد. گاهنامه خواندنی ها با موضوع تخصصی دستمال کاغذی جلسه آموزشی پخش بهپارس منتشر شد.