در روز پنجشنبه مورخ هفتم دی ماه کلاس آموزشی با موضوع تخصصی روغن  در جهت افزایش اطلاعات بازاریاب های پخش بهپارس برگزار شد، در این مراسم شماره هشتم گاهنامه خواندنی ها نیز منتشر شد