در روز پنجشنبه مورخ سی ام آذرماه کلاس آموزشی با موضوع تخصصی چای در جهت افزایش اطلاعات بازاریاب های پخش بهپارس و افزایش فروش برگزار شد که در این جلسه شماره هفتم گاهنامه خواندنی ها با موضوع چای منتشر شد.