حضور آقای جواهرفروش مدیرعامل شرکت انسی در پخش بهپارس و جلسه با ویزیتور ها برای پرزنت محصولات و گرفتن فیدبک محصولات در استان خوزستان