شماره دوم گاهنامه خواندنی ها

با موضوع تکنیک های زبان بدن در کسب کار که برای نشان دادن اعتماد به نفس، اعتبار و کاریزمای برندتان از آن باید استفاده کنیم

این موضوع شامل دو شماره می باشد که در هر شماره 5 تکنیک را مورد بررسی قرار میدهد.

قسمت دوم بزودی منتشر می شود.