12 نکته برای بهبود زبان بدن

۱. دست به سینه نایستید
احتمالا قبلا هم شنیده بودید که دست به سینه ایستادن نشانگر حالت تدافعی یا گارد گرفتن شما است.
۲. ارتباط چشمی برقرار کنید، اما خیره نشوید
اگر دارید با چند نفر صحبت می کنید، با همه آنها ارتباط چشمی داشته باشید تا هم مطمئن شوید آنها دارند
به حر فهای شما گوش می دهند و هم تعادل بهتری برقرار کنید. ارتباط چشمی بیش از حد یا ناکافی، یا باعث
ترساندن دیگران م یشود و یا شما را ب یاعتماد به نفس جلوه م یدهد.
۳. آزادانه بایستید یا بنشینید
کمی فضا به خودتان اختصاص دهید. راحت بنشینید و خودتان را در گوشه ای جمع و جور نکنید تا فردی جسورترو با اعتماد به نفس به نظر برسید.
۴. به شانه های خود استراحت دهید
زمانی که احساس استرس و ناراحتی می کنید، شانه هایتان تحت تاثیر قرار گرفته، منقبض می شوند و به سمت جلو می آیند. رهایشان کنید و آن ها را به آرامی به عقب باز گردانید.
۵. در هنگام گوش دادن به صحبتهای دیگران سر تکان دهید
اما زیاده روی نکنید تا مصنوعی به نظر نرسید.
۶. مایل شدن به سمت جلو یا عقب؟
اگر می خواهید نشان دهید به حر فهای کسی علاقه مندید، کمی به سمت او خم شوید. اگر م یخواهید نشان دهید
که اعتماد به نفس زیادی دارید، به پشت تکیه دهید. اما تعادل خود را حفظ کنید تا نیازمند یا مغرور به نظر نرسید.
۷. لبخند بزنید و بخندید
خیلی خودتان را جدی نگیرید. راحت باشید و وقتی کسی حرف خنده داری می زند، بخندید. اگر فرد مثبتی به نظر برسید، دیگران تمایل بیشتری به صحبت کردن با شما خواهند داشت.
۸. صور تتان را لمس نکنید
این کار عصبی و مضطرب نشانتان می دهد و حواس طرف مقابل را پرت می کند.
۹. سرتان را بالا بگیرید
چشم به زمین ندوزید تا احساس ناامنی را به دیگران منتقل نکنید. سرتان را بالا و چشمانتان را در سطح افق نگه دارید.
۱۰ . کمی آرا متر باشید
این مورد شامل خیلی از کارها می شود. آهسته تر راه رفتن نه تنها شما را آرام تر و با اعتماد به نفس بیشتر نشان می دهد، بلکه از استرستان نیز خواهد کاست. اگر کسی صدایتان زد، به جای اینکه گردنتان را به طرف او بچرخانید ،
به آرامی به سوی او بازگردید.
۱۱ . از دستانتان بهتر استفاده کنید
به جای تکان دادن های بی هدف دستانتان، از آنها برای انتقال بهتر حرفهایی که می زنید، استفاده کنید.
دستانتان را برای توضیح یا تاکید به چیزی به کار بگیرید. اما فراموش نکنید که اگر بیش از حد دستانتان را تکان دهید، حواس طرف مقابل را پرت خواهید کرد.
۱۲ . خیلی به طرف مقابل نزدیک نشوید
این کار حواس هر کسی را پرت خواهد کرد. به طرف مقابل گفت و گو اجازه دهید حریم شخصی خود را داشته باشد. به این حریم تجاوز نکنید.