تابلو های تبلیغاتی چای طلای چابهار که در شمال خوزستان به سفارش پخش بهپارس نصب و تعبیه شد.